Peeter Suure merekindlus

PEETER SUURE MEREKINDLUSE (PSM) MILITAARTURISMI PROJEKT.PSM_logo

Peeter Suure merekindluse (PSM) rajatiste ja ühendusteede korrastamine, objektide viidastamine, infotahvlite paigaldamine Harku vallas ning militaarpargi rajamine Humala endisesse sõjaväelinnakusse. Leader programmi raames alustati Peeter Suure merekindluse kaitserajatiste kaardistamise, viidastamisega ning korrastamisega Harku valla territooriumil aastal 2009. Plaanis on kaardistada rajatised, fikseerida nende ehituslik seisukord ning leida parimad lahendused nende eksponeerimiseks militaarturismi objektidena. Samuti rajada Humala endise sõjaväelinnaku territooriumile ajalooline teemapark.
kindlus2 kindlus1

Peeter Suure merekindlus, turism ja ajalooline teemapark.

MTÜ Nelja Valla Kogu on Leader piirkondlik tegevusgrupp, mis hõlmab Harku, Saue, Saku ja Kiili valda. Selle tegevusgrupi üheks asutajaliikmeks oli ka MTÜ Vääna Külakoda. Tänaseks on nende kahe organisatsiooni koostöös algatatud Peeter Suure merekindluse kaitserajatiste korrastamine, erinevate matkaradade kaardistamine ja märgistamine. Harku vallas, Humala külas asuvatele positsioonidele on plaanis rajada militaarturismi teemapark.

Peeter Suure Merekindluse…

(PSM) jäljed on Tallinna ümbruses veel tänagi näha ning suur osa sellest paikneb Harku vallas. See sõjaline kaitseliin oli oma suurejoonelisuselt väikese Eesti jaoks sama, mis Maginot’ liin suure Prantsusmaa jaoks. Nagu Tallinna linn, nii ei saanud kunagi valmis ka Peeter Suure merekindlus – kaitserajatisi ei kasutatud Peterburi kaitseks kunagi, neist polnud abi ka Tallinna kaitsmisel. PSM kaitserajatised on unikaalsed ajaloomälestised, kuid praeguseks on nende ehituslik seisukord väga halb ja isegi ohtlik ning nendele ligipääs ei vasta turvanõuetele. Puuduvad rajatisi märgistavad adekvaatsed kaardid ning objekte ühendavate raudteetammide võrgustiku kirjeldus, mis annaks võimaluse matkamarsruutide planeerimiseks.

Inimeste ja ajahamba hävitustööle vaatamata on märkimisväärne osa Peeter Suure merekindlusest tänaseni säilinud ning hoidmist väärt. Uhkematest kaitseehitistest saaks peale nende korrastamist huvitavad külastusobjektid ja ajaloolised vaatamisväärsused ning marsruudi kõlav nimi – Peeter Suure merekindlus – tõmbaks huvilisi ligi nii Eestist kui väljastpoolt.

Aastal 2009 eraldati MTÜ-le Vääna Külakoda projekti „Peeter Suure merekindluse ajaloolise teemapargi kontseptsioon“ toetuseks PRIA Leader programmi meetmest 4 (Ajaloo- ja kultuuriväärtuslike objektide renoveerimine ning vastavate ühendus – ja juurdepääsuteede kaardistamine ja rajamine) toetust 400 000 krooni.

Nimetatud projekti raames on plaanis Suurupi, Viti, Humala ja Kiia (Vääna-Posti) kaitserajatiste positsioonide ja neid ühendavate teede, sh ajalooliste tammiteede korrastamine, ehitusliku seisukorra hindamine ning muinsuskaitse tingimuste määratlemine. Objektide juurde paigaldatakse teadetetahvlid, suuremate teede äärde ja keskustesse vastavad teeviidad, märgistatakse matkarajad, luuakse matka- ja puhkealad ning kirjastatakse temaatilised infovoldikud ja matkaradade kaardid, et huvilised saaksid omal käel objektidega tutvuda.

Sõjaajaloo muuseum ja militaarturismi keskus ehk teemapark…

on plaanis luua Harku valla, Humala külas asuva endise sõjaväelinnaku territooriumile. Plaanis on maa-alused käigud korda teha, et oleks võimalik ühest rooduvarjendist sisse ja teisest välja tulla. Hetkel on enamik rajatisi võssa kasvanud, mitmed tunnelid on vett täis ja läbipääsmatud.
Militaarturism on maailmas küllaltki arenenud turismisektor ja huvi meie kaitserajatiste vastu on suur. PSM-i kui turismiatraktsiooni arendamisega võimalik luua ka uusi töökohti ning välja arendada uusi innovaatilisi teenuseid, mille pakkujateks saaksid olla meie kandi elanikud.
Teemapargi ja selle abiteenuste võrk hõlmaks nii harrastussportlasi, lastega peresid, spordiklubisid, haridusasutusi jne siseturismina kui ka välisturismi. Ideid teemapargi loomiseks ja –ürituste korraldamiseks on palju ning plaanis on koostööd teha nii suurte turismiagentuuride, ettevõtjate kui ka ühingute-seltside ja muidu hakkajate inimestega. On ju mujal maailmas militaarturism saavutanud suure populaarsuse. Olemasolevatel objektidel ja nende ümbruse mitmekesisel maastikul on võimalik korraldada ekskursioone, matku, spordivõistlusi, militaarmänge ja kindlasti veel palju põnevat, mille ideed ühistegemistest välja kooruvad.

Militaarse teemapargi arendamine põhimõtted:
 • Loodusliku mitmekesisuse säilitamine merekindluse objektidel ja kaitserajatiste positsioonide territooriumil;
 • Unikaalse arhitektuuri renoveerimine ja säilitamine;
 • Ajaloo teadvustamine;
 • Militaarturismialaste tegevuste väljaarendamine.

Oleme veendunud, et kaitseliinist oleks võimalik kujundada meie valla edulugu ja visiitkaart, mis kutsuks meie koduvalda külastama erinevaid turiste nii meilt kui mujalt maailmast. Tänaseks on Vääna Külakoda need mõtted sisse kirjutanud oma kandi arengukavasse ja loodavasse militaarse teemapargi kontseptsiooni. Külakoda koostöös Harku vallaga on saanud kaasrahastust EL struktuurifondi Leader programmi kaudu.

Projekti meeskond:
 • MTÜ Vääna Külakoda (Mailis Kess)
 • MTÜ Nelja Valla Kogu (Deiw Rahumägi)
 • MTÜ Castellum (Robert Treufeldt) – uuringute läbiviimine ja kontseptsiooni väljatöötamine, infomaterjalide koostamine teadetahvlite ja projekti käigus loodava internetilehekülje tarvis
 • OÜ Tiigervision (Marko Palmipuu) – Peeter Suure Merekindluse visuaalse identiteedi ja kommunikatsiooniplaani väljatöötamine, kommunikatsiooniplaani koostamine.
 • Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut – ajaloolise materjali kogumine ja vastav kirjanduse väljaandmine.
 • Eesti Nahkhiirte Uurimise Selts – nahkhiirte pesitsus- ja talvitusperioodide kinnitamine ja vastavate objektide kasutamisreeglistiku väljatöötamine.
Projekti partnerid:
 • Eesti Kaitseliit
 • Harku Vallavalitsus
 • Saue Vallavalitsus
 • Muinsuskaitseamet
 • Harku Valla Ajaloo Sõprade Selts ja Eesti Sõjamuuseum
 • Eesti Nahkhiirte Uurimise Selts – nahkhiirte pesitsus- ja talvitusperioodide kinnitamine ja vastavate objektide kasutamisreeglistiku väljatöötamine.

Vaata lisa Peeter Suure merekindluse rajatistest: